Efter allt som har hänt inför singel SM i Borgholm vill styrelsen sammanfatta hur deras arbete och processen har varit. I länken nedan kan ladda ner pdf-filen. Texten kommer också att synas här på sidan.

SBF berättelse inför SM-tävling

Här börjar sammanfattningen:

Svenska Bowlsförbundets sammanfattning kring processen angående SM den 28 – 29/8 -2021

Med anledning av vad som kommuniceras om och kring Svenska Bowlsförbundets (SBF) styrelse, dess arbete och dess medlemmar känner sig SBF sig nödgade att ge följande redovisning och sammanfattning då fakta förvrängs och förtigs, liksom påståenden som är falska eller saknar grunder och skäl i saken. Om SBF finner det nödvändigt kommer en längre redogörelse lämnas vid ett senare tillfälle.

Vad som pågår och har pågått under detta år har sin upprinnelse i en konflikt som startat långt innan SBF:s styrelse för 2021 tillträdde, vilket vi finner beklagligt och rent skadligt för alla som vill spela bowls i ordnade former inom SBF.

SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021 

  1. SBF:s styrelse, har innan och från dess tillträdesdag vid årsmötet 2021, tydligt deklarerat att man i sin konstellation avser att verka för att arbeta för att alla som vill spela bowls i Sverige, ska ha möjlighet att göra så inom SBF, enligt de stadgar som dess medlemsföreningar demokratiskt fastställt ska gälla. Gällande stadgar är de som reviderats i samband med årsmötet i december 2019 och därmed fastställts att gälla till ett framtida årsmöte önskar besluta att göra förändringar i dessa, publicerade på SBF:s hemsida.

    För att varje tillträdande styrelse skall ges möjlighet att arbeta med innevarande år som den valts att representera SBF, har SBF:s årsmöte innan dess nya styrelses tillträdande beslutats, granskat den tidigare styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Årsmötet tar där beslut att om den avser att godkänna punkten kring den tidigare styrelsens verksamhetsberättelse genom att i ett demokratiskt val rösta om detta. Samma förfarande sker kring punkten rörande förvaltningsberättelsen, men i tillägg till detta, efter en föredragning av revisionsberättelse kring granskningen av den ekonomiska redovisningen. Kommentarer eller frågor liksom förtydliganden eller svar kring dessa respektive punkter biläggs till i årsmötets protokoll om årsmötet anser detta skall göras i samband med sitt beslut. Finner årsmötet att man är nöjd med dessa delar så förordar årsmötet genom att demokratiskt rösta för eller emot en ansvarsfrihet för föregående års styrelse för 2020 och dess verksamhet och förvaltning. Årsmötet röstade för en ansvarsfrihet för styrelsen 2020 varför detta års verksamhet och förvaltning läggs till handlingarna som godkända och därmed avslutade. Detta förfarande har också genomförts för tidigare års styrelser vilka också fått ansvarsfrihet från respektive årsmötes demokratiska beslut.

 SBF:s styrelse för 2021 kan alltså följaktligen tillträda sitt uppdrag som är att verka för det kommande årets verksamhet, planera sitt arbete och dess genomförande och sedan via sina styrelsemöten, att löpande via dess styrelseprotokoll informera om dess beslut liksom redovisa de olika uppdrag som delegerats ut för SBF:s räkning och verksamhet.

 SBF:s tillträdande styrelse fick som ett extra uppdrag från årsmötet 2021 att försöka bilägga tidigare nämnd konflikt vilket, som nämnts tidigare, också var styrelsemedlemmarnas uttalade ambition och vilja att göra efter bästa förmåga. Överlämning av tidigare styrelses protokoll avtalas ske vid nästa fysiska träff då årsmötet hölls via zoom på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

 SBF:s styrelse för 2021 har ovanstående och dess stadga att förhålla och beakta i sitt uppdrag.

SBF:s arbete i att få alla som vill spela Bowls i Sverige kan få göra det inom SBF

  1. SBF:s styrelse 2021 kan konstatera att ett redan känt faktum är, att efter tidigare års händelser och styrelsebeslut, har tidigare medlemmar i SBF stått utanför SBF och dess verksamhet. Detta har föranlett att det bland dessa skapat en organisation som i dess skepnad uttrycker sig vara ett annat bowlsförbund i Sverige. Där man i denna, och via andra vägar, på olika sätt aktivt arbetar och kommunicerar emot SBF och dess verksamhet. Då det inte skett någon förändring i olika individers eller gruppers ställningstaganden som härrör från tidigare år, analyserade SBF sina förutsättningar och fann att SBF i detta ska arbeta framåtskridande, detta enligt ovan lämnade redovisning (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021) samt tydligt förklara detta för alla som har svårigheter att förstå SBF:s position i saken.

    Konklusionen är följaktligen att SBF inte ser sig ha någon pågående konflikt med någon part, utan SBF:s roll är att försöka finna vägar för att alla som vill spela bowls inom SBF:s verksamhet får och ges möjlighet att göra detta, men noga kommunicera att SBF i detta har ett eget ansvar och uppdrag att följa och beakta sina egna stadgar i sitt arbete.

SBF:s styrelse 2021 väljer, med allt detta i åtanke, att initiera en direkt kontakt genom att SBF:s ordförande personligen ringer och samtalar med 2 representanter för Överby IF och kommunicerar SBF:s hållning i allt ovan samt SBF:s ambition kring att finna gemensamma vägar i att verka för att tillsammans gå framåt med allas bästa för ögonen. Det kommuniceras dessutom att det hos SBF inte föreligger några livstidsavstängningar mot enskilda personer eller föreningar. Detta förtydligas noga eftersom detta och liknande anklagelser tidigare från olika håll uttalats, men också i skrift och text genom sociala medier. Det meddelas också att om någon tidigare medlem vill spela för Överby IF i SBF, så behöver Överby IF skicka in en formell ansökan till SBF, som SBF kan behandla och ta ställning till, likt vilken annan förening som vill bli medlem i SBF. SBF låter också meddela att SBF inte ser att något hinder föreligger för Överby IF att bli en medlemsförening i SBF om de så önskar. Det förmedlas att de två representanterna för Överby IF gärna får återkomma via telefon eller text för att gemensamt komma framåt och utbyta tankar med SBF, eller för att reda ut eventuella frågor och oklarheter. Tyvärr har inte någon av dem hört av sig tillbaka till SBF sedan dess.

 För att ytterligare förtydliga vad ovan har sagts till de 2 representanterna för Överby IF, kring hur Överby IF, liksom någon annan förening kan bli en medlemsförening hos SBF, publicerades officiellt detta också i ett styrelseprotokoll daterat den 25/3 – 2021. Under denna tid har redan Borgholms Bowlssällskap (BBS) återkommande kontaktat SBF kring olika historiska händelser och konflikter från tiden före SBF:s styrelse av 2021 tillträdande. BBS för också fram sina åsikter till SBF om hur SBF ska agera och arbeta i sitt styrelsearbete kring denna historik samt tidigare medlemmar i SBF och Överby IF. SBF förklarar återkommande för BBS om SBF:s roll enligt (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021) kring historiska händelser och informerar om vad SBF har gjort så här långt i frågan angående Överby IF och dess medlemmar och vilka åtgärder som vidtagits.

 SBF:s redovisning från mötet med World Short Mat Bowls Council (WSMBC)

 Vid mötet, i slutet av mars 2021, fanns bland punkterna en del som handlade om Sverige. En delegat som representerar Indien framlade åsikter som förmedlats till honom av tidigare medlemmar från Överby IF. Framställan handlade om historiska händelser och merparten bland dessa om världsmästerskapet som hölls i Sverige 2018. Vidare sades från delegaten att SBF fortsatt hade livstidsavstängningar mot enskilda spelare samt att Överby IF fortfarande inte tillåts bli medlem i SBF. SBF meddelade vad som redovisats ovan vad SBF vidtagit och verkar för i detta. Gällande historiska händelser gavs en förklaring kring (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021) i detta dokument.

 SBF representerades av SBF:s ordförande, sekreterare (inkallad suppleant för förbundskapten) samt SBF:s tidigare ordförande. Då kritik som tidigare lämnats och fortsatt fram till nu, har hela tiden meddelats följande: skälet till SBF:s tidigare ordförandes närvaro är att enligt kutym lämnar en tidigare ordförande officiellt över sitt representantskap i WSMBC till den nya ordföranden för att bistå i kvarstående samtal som avhandlats tidigare. Samt förmedla och överföra sitt kontaktnät och lämna eventuella andra och tidigare uppdrag vidare till efterföljande ordförande. I korthet föra stafettpinnen vidare till kommande ordförande och vara behjälplig denne i formalia och gällande seder i ett internationellt möte.

 I övrigt fortsätter BBS att återkomma kring tidigare händelser och vill att SBF ska hantera dessa enligt BBS önskemål. SBF hänvisar återigen till (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021). SBF ber också att BBS formellt inkomma med ett dokument till SBF kring sina återkommande krav och frågeställningar för att på så sätt låta SBF få en möjlighet att behandla detta och sedan ge ett formellt svar tillbaka till BBS, istället för att ha återkommande muntliga samtal i samma sak. SBF har inte fått något sådant dokument att ta ställning till från BBS.

 SBF:s hantering av händelser under juni 2021

 I slutet av juni delges medlemmar i WSMBC delegationsnätverk kommunikationen från en representant från den organisation som utger sig vara ett annat svenskt bowlsförbund. I denna lämnas kommentarer med krav på att WSMBC ska kräva av SBF att fixa så att Överby IF ska få bli en medlemsförening till SBF. Detta har SBF 6 månader på sig att göra enligt representanten. Allt detta motstrider det som SBF förmedlats muntligen, skriftligen och via BBS, vilka säger sig föra deras talan, till de som står utanför SBF och företräder ett annat konkurrerande förbund. SBF besvarar dessa felaktigheter och redovisar allt sitt arbete enligt ovan till WSMBC. De förmedlar i svar till ovan nämnd representant att man anser att SBF hela tiden arbetar för att lösa situationen och pekar på att Överby IF bara behöver ansöka om medlemskap till SBF för att bli medlemmar där. Vidare i svaret till Överby IF:s representant meddelar WSMBC att de inte har tagit något beslut på att man ska vidtaga några åtgärder mot SBF inom 6 månader, utan vill se vad som sker under denna period och förtydligar att man tvärtom ser att SBF gör allt som rimligen kan förväntas av dem enligt dess stadgar.

 BBS fortsätter via mail och samtal återkomma till historiska händelser men fortsätter att inte acceptera SBF:s svar som hänvisar till (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021). BBS accepterar heller inte att SBF önskar gå framåt i sitt uppdrag från årsmötet. På uppmaning att istället föra fram sin sak, formellt till SBF, för att ge styrelsen möjlighet att behandla detta och då kunna återkomma med ett formellt svar tillbaka, väljer BBS att inte att göra detta.

 SBF:s hantering av händelser under juli och augusti 2021

 SBF mottager tävlingsanmälan från 7 tidigare spelare som förut varit medlemmar i Överby IF varav 2 av dem sitter i styrelsen till den organisation som uppger sig vara ett annat svenskt bowlsförbund. De uppger sig vara medlemmar i BBS. På grund av att så många rykten nu börjat florera vill SBF kontrollera att detta stämde. SBF:s styrelse ställer sig frågande till varför inte Överby IF inte själva ansökte om medlemskap, dels varför BBS tagit in medlemmar som BBS vet har kopplingar som gör att BBS kan riskera att bryta mot SBF:s stadgar, då några av dessa medlemmar under hela året agerat emot SBF på ett sätt som bryter mot SBF:s stadgar. BBS representant som tillfrågades sa att de nu var medlemmar där. SBF noterade detta och det kom fram att styrelsen valde att istället för att se detta som en provokation, försöka se det som en möjlig öppning till att komma framåt. För att visa ytterligare god vilja meddelades dessa spelare att de även behöver lösa en tävlingslicens. Under tiden för dessa händelser mottar SBF en skrivelse som pekar på att några av spelarna och dess deltagande kan vara i strid mot stadgarna. Detta är SBF medvetna om i sina samtal kring vägar för att lösa detta på ett sätt som alla kan acceptera.

 I det här skedet anmäls ytterligare en person till tävlingen, på samma sätt som de andra 7, nu är det sammanlagt 8 som vill spela SM med bakgrund i Överby IF. SBF finner att 4 spelare inte kan ses ha någon anknytning till något som bryter mot SBF:s stadgar. De andra 4 har starka kopplingar till den organisation som säger sig vara ett andra svenskt bowlsförbund, genom att sitta i dess styrelse, i sociala medier uttalat fakta kring SBF som inte stämmer eller på olika sätt försökt att påverka WSMBC emot SBF och liknande aktiviteter, så som landslag, vilket kan vara i strid med SBF:s stadgar. BBS hävdar att detta inte är ett problem när detta kommer dem till känna.

BBS kassör som även en av två revisorer i SBF, tar på kvällen, söndagen den 11 juli åter kontakt med SBF:s ordförande och meddelar att BBS snarast vill skapa ett möte med de två representanterna för Överby IF, honom själv, BBS:s ordförande och SBF:s ordförande för att diskutera möjligheten för deltagande i SM för deras nya medlemmar. Följande kväll, måndag den 12 juli, föreslås av BBS kassör att mötet skall genomföras. SBF:s ordförande accepterar detta och kommer överens med BBS kassör att till detta möte vidtala SBF:s kassör, SBF:s juridiska kommitté samt tidigare ordförande i SBF:s juridiska kommitté (medlem i BBS) att de önskas deltaga i detta möte. Samtliga accepterar detta deltagande efter samtal. SBF och dess representanter avvaktar därför under måndagskvällen att mötet skall initieras från BBS som det avtalats, men inget sker i detta.

Dagen efter skickar BBS kassör ett meddelande att då historiska styrelseprotokoll (2017-2020) inte kommit honom till handa avlystes mötet. I samma meddelande påstås det att i dessa ha förekommit ekonomiska oegentligheter och fabricerade protokoll. Han framför också hot om att kräva ett extra förbundsmöte om dessa nämnda protokollen inte skickas till honom. I ett otal tidigare samtal kring detta har SBF hänvisat till (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021). Det har också rekommenderats BBS kassör att föra sådana, för honom kända och uttalade saker som ekonomiska oegentligheter och liknande till lämplig instans utanför SBF för dessa anklagelser.

Det har också efterfrågats BBS:s kassör att formellt redovisa för de grunder och skäl som han som revisors ansvarar för innevarande år 2021 har i att granska detta. BBS:s kassör har därför också uppmanats att i stället ta kontakt med den eller de revisorer som ansvarat för granskningen och senare godkänt SBF:s tidigare förvaltningsberättelser för att via dem gå vidare i saken, då styrelsen för SBF 2021 inte har med detta att göra enligt (SBF:s styrelses förutsättningar i sitt arbete under året 2021). BBS:s kassör har inte inkommit med något formellt dokument till SBF i något utav detta förutom de anklagelser och påföljande hot som framburits i hans textmeddelande till SBF:s ordförande. I sitt svar gällande det av BBS:s kassör avlysta mötet, beklagar SBF att man tyvärr får inse att den egentliga avsikten med mötet inte var att samtala om att finna vägar framåt för BBS nya medlemmars möjligheter att deltaga vid kommande SM, utan att det handlade, återigen, om historiska protokoll och anklagelser runt dessa. Detta har varit återkommande från BBS att man anklagar SBF för att inte arbeta framåt som de själva säger sig göra för allas bästa.

För att gå vidare efter detta avlysta möte beslutar SBF att dess ordförande ska försöka ta personlig kontakt med dessa 4 spelare, vilket också sker, då BBS snarare försvårar och obstruerar SBF:s försök att finna lösningar för deras deltagande. SBF:s ordförande kommer i kontakt med 2 tidigare inte ovan nämnda personer. I samtalen förklaras SBF:s problem med deras deltagande på grund av SBF:s stadgar, men också SBF:s önskan att finna lösningar på detta på något sätt. Ett förslag framläggs att om de, här i förenklad version, kunde acceptera att inte kvarstå i den andra organisationen och inte agera på ett sådant sätt som står i strid med SBF:s stadgar som man gjort tidigare. Med detta steg från dem kan SBF från sin sida acceptera deras nya hållning och därmed ge dem tillträde till SM tävlingar med samma rättigheter som andra spelare inom SBF, inkluderande möjligheter att nomineras till landslagsspel om deras resultat visar detta enligt förbundskaptenen. SBF:s ordförande önskar också att de gärna får återkomma om det kvarstår några frågor eller om man vill samtala vidare i detta samt att SBF kommer att författa en skrift för dem att ta ställning till enligt ovan. De informeras också om att SBF varit villiga och redo att närvara vid ett möte som avlysts av BBS. SBF:s ordförande trodde efter dessa samtal och att det fanns möjligheter att lösa situationen på detta sätt som föreslagits från SBF. Efter detta samtal sker dock ingen återkoppling på något sätt från dessa personer. Till de 2 representanterna för Överby IF gjordes flera försök att ringa och meddelande lämnades på deras telefonsvarare om att SBF önskade komma i kontakt med dem. De har inte återkopplat tillbaka.

SBF har samtalat med båda parter i den historiska konflikten. Efter förklaring kring vad SBF försökte nå fram till, accepterades, för att visa god vilja i att komma vidare för allas bästa, att ett brev med föreslagen avsiktsförklaring skulle räcka för att låta allt som pågått innan 1 juli 2021 få vara historia. SBF börjar därför den 29/7 2021 att författa ett brev till de fyra med innehåll enligt ovan med förtydligande att detta säkerställer deras deltagande som för alla andra i SBF.

Fredagen den 30/7 2021 17.00 kommer BBS in med ett formellt krav om att en medlingskommitté skall tillsättas av SBF, där de 3 medlarna skall vara; en representant från det konkurrerande förbundet, en från Hulterstads AIK samt en från BBS, men utan representant från SBF eller juridisk kommitté. BBS kräver också i sin text att under tiden för deras arbete får ingen förening eller spelare vara avstängd och att medlingskommittén, senast 6 veckor innan kommande årsmöte ska komma med sitt förslag.

SBF avkrävs besked innan 09.00 måndagen den 2/8 -2021, då BBS sedan ska ha ett viktigt möte. SBF:s ordförande meddelar tillbaka att det kan vara svårt att sammankalla SBF:s styrelse på så kort varsel under en helg i semestertider, men att det skall göras ett försök. I korta samtal med de som går att nå i SBF:s styrelse vid denna tid, kommer synpunkter på att BBS medlingskommitté skulle innebära att SBF medvetet accepterade spel för de som konkurrerar och skadar SBF och genom detta gör att SBF:s då själva bryter mot sina egna stadgar. Även funderingar om varför SBF inte har en plats i en kommitté, som de andra har från det konkurrerande förbundet framförs. Den juridiska kommittén har informerats löpande och tagit del av kommunikation som försiggått, då SBF vill ha en neutral analys.

 BBS kassör ringer SBF:s ordförande senare under kvällen och framlägger information om att BBS kanske inte kan genomföra SM om inte SBF accepterar dess krav och att kontakt bör tas snarast med BBS ordförande i detta. Även BBS lämnande av SBF kan komma i fråga. I det påföljande samtalet med BBS ordförande frågas det om det inkomna information är korrekt vilket påstås vara fallet. På frågan om detta är något BBS hela styrelse står bakom, förefaller det att det är så och på fråga om detta även gäller dess övriga medlemmar sägs det att det stämmer till 99%. SBF:s ordförande framför att detta sätt som BBS agerar på, inte är ett bra sätt att komma framåt på när SBF redan nått en lösning med den ena parten och försöker att nå en lösning med BBS nya medlemmar. BBS tar ingen hänsyn till detta utan tycker sitt medlingsförslag är det bästa för alla och att dess möte på måndag kommer att fatta beslut i detta. BBS säger också att andra medlemsföreningar i SBF följer BBS i detta.

 SBF kan inte få ihop alla styrelsemedlemmarna till ett möte vid samma tidpunkt under helgen och SBF:s brev till de fyra kan istället färdigställas och skickas iväg till dem via mail under måndagen den 2/8–2021. I brevet önskas få svar senast fredag samma vecka. SBF:s ordföranden tar kontakt med olika personer, som kan ge helt olika perspektiv på det som pågår för att därigenom redovisa detta för styrelsen och försöka skapa en bild som täcker hela fältet. Detta arbete att försöka få hela bilden klar vid all steg och moment inför ett beslut är något som pågått ända sedan de nya medlemmarna tillkom BBS. Den juridiska kommittén meddelar att man önskar kontakta Riksidrottsförbundets jurister. BBS har inte meddelat något till SBF.

Lördag den 7/8-2021 har inget svar inkommit, vilket meddelas styrelsen i SBF. BBS meddelar att de önskar att få ett beslut men meddelas tillbaka att detta ännu inte fattats men att styrelsen skall ha ett redan avtalat arbetsmöte med dess tävlingskommitté under söndagen.

Under SBF:s arbetsmötet söndagen den 8/8 -2021 med tävlingskommittén får alla kännedom om att BBS redan förberett ett dokument där det står att SBF fattat ett beslut som gör att BBS inte kommer att medarrangera ett SM med SBF, utan själva ska genomföra detta med andra intresserade. Detta är inte sant då något beslut ännu inte avhandlats eller tagits av SBF. Detta dokument visar att BBS i sitt beslut att de genom att neka SBF:s dess tidigare avtalade spelplats, tvingar alla anmälda till SBF:s SM tävling att antingen välja att inte komma, och därmed tvingas avboka boende och andra planer med eventuell ekonomisk förlust, eller tvingas tävla i en förening som agerar skadligt emot SBF och dess anslutna medlemsföreningar och vara i samröre med ett till SBF konkurrerande förbund. Dessutom agerar BBS styrelse emot sina egna antagna stadgar:

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. ”Föreningen är skyldig att följa SBF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av SBF. På begäran av SBF:s styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av SBF begärda uppgifter”.

Under samma arbetsmöte för SBF, bara minuter senare, inkommer mail från WSMBC där det framkommer att en representant för Överby IF den 26/7-2021 till WSMBC åter kommunicerar felaktigheter om att SBF inte tillåter Överby att bli en medlemsförening i SBF, inte ger spelare som är numera medlemmar i BBS rätt att spela i SM tävlingar, att SBF inte deltagit i ett avtalat möte med dem och att SBF:s ordförande ignorerar dem. Detta förefaller inte stämma och kan kontrolleras av alla genom att läsa SBF:s protokoll från den 25/3-2021 där styrelsen tydligt visar på att Överby behöver inkomma med en ansökan till SBF, något som upprepats här och har kommunicerats på all möjliga sätt från SBF.

SBF finner att det inte finns något intresse från de vi försöker hjälpa att återförenas i SBF genom att ta emot de lösningar som SBF försöker skapa i samsyn och genom kompromisser – tvärtom. De har istället använt ett av SBF:s medlemsföreningar för att skapa ännu mer oordning i sitt arbete att agera, som det uttrycks i SBF:s stadgar, 2:a kapitlet 5 § : ”motarbetat SBF:s verksamhet eller ändamål” ”brutit mot SBF:s stadgar”. För detta ändamål har de också fört BBS att göra just detsamma gällande brott mot SBF:s stadgar.

SBF har in i det längsta försökt, att som årsmötet önskat, bilägga en gammal tvist genom att verka framåt med en öppenhet och framtidstro i ett gemensamt intresse i att spela bowls och ha kul tillsammans.

Måndag den 9/8-2021, den juridiska kommittén lämnar sin rapport efter sin kontakt med Riksidrottsförbundet vilket befäster SBF:s rättighet kring att tolka sina stadgar först och främst. Trots all information SBF besitter och all kunskap som inhämtats i detta tar det ändå 2 timmar för styrelsen att fatta sitt beslut i denna fråga. Skälet är att vi ändå försöker finna en lösning på något sätt men vi kommer tillbaka till SBF:s stadgar och beslutar att de fyra spelarna inte kan få deltaga i årets SM tävling i Borgholm. Över natten till tisdagen formuleras beslutet ned för en sista genomläsning av alla, följande morgon. Till beslutet tillfogas delar av SBF:s stadgar och vi ser nu i efterhand, troligen på grund av ren trötthet, att en rad inte kommit med från citerad paragraf för 2:a kapitlet 3 § som ytterligare befäster SBF:s beslut i detta:

”SBF Bestämmer förutsättningarna för medlems eller enskild person som tillhör en till SBF ansluten medlems deltagande i tävling där SBF är huvudarrangör”.

Det vill säga, vilket är tydligt med facit i hand, att SBF rimligen har rätt att deltagarna som visat sig vara agerande emot SBF:s verksamhet osv. kan formulera förutsättningar för deltagande såsom ett dokument där man bedyrar att inte agera emot SBF:s verksamhet. Dessa 4 personer väljer att inte skriva under detta dokument. BBS skickar sedan sitt dokument och offentliggör att de inte kommer att stå som medarrangör till SBF:s SM tävling som avtalats och därmed kommer SBF tvingas att agera enligt sina stadgar.

SBF vill i detta tydligt kommunicera att även om SBF genom sina stadgar nu tvingas agera mot BBS och dess styrelse, så är detta inte på något sätt riktat mot BBS övriga medlemmar! Dessa medlemmar har fortsatt alla rättigheter att tävla och deltaga i SBF:s verksamheter och SBF kommer att, som redan publicerats, genomföra ett SM i Borgholm vid den tidpunkt som tidigare annonserats och där BBS övriga medlemmar kan deltaga om de vill.

WSMBC har meddelat att SBF har dess fulla stöd i hela denna process som de naturligtvis följt och som i denna fas nått kapitlets slut. WSMBC försäkrar att SBF naturligtvis fortsatt är det internationella förbundets självskrivna representant i världssamfundet och därmed är SBF de som äger den exklusiva rätten att nominera sina landslagsdeltagare till världsmästerskap och liknande.

Övrigt

SBF kan komma att rikta ekonomiska anspråk för eventuella kostnader som BBS åsamkat SBF, SBF:s medlemsföreningar och enskilda medlemmar i denna sak och genom BBS beslut och agerande.

Nu blickar vi framåt mot kommande tävlingar.

Hoppas vi ses på SM i Borgholm!

Vänligen Styrelsen, Tävlingskommittén, Juridiska Kommittén
Svenska Bowlsförbundet