Till Svenska Bowlsförbundets medlemsföreningar

 

Kallelse till extra förbundsmöte

 

Mötet hålls den 2 juni 2022, kl 19:30

Mötet hålls via Zoom, länk skickas till de ombud som medlemsföreningarna anmält

 

Förbundsstyrelsen för Svenska Bowlsförbundet kallar till extra förbundsmöte, enligt stadgarnas 3 kapitel, 7§, med anledning av att fyllnadsval behöver göras.

Stadgarnas 3 kapitel, 7§ lyder i sin helhet.

7 § Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av SBF:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna genom publicering på SBF:s hemsida och mailutskick till medlemmarnas mailkontakt. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra förbundsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

Anledningen till extra förbundsmöte är avsägelse från Åke Almli, som valdes till ordförande vid årsmötet den 6 maj. Då den nyvalda styrelsen fick kännedom om Åke Almlis avsägelse först i samband med valberedningens brev till medlemsföreningarna den 13 maj, har vi agerat så snabbt vi kunnat därefter.

Därefter har också avsägelse från Jim Broberg i valberedningen kommit, varför det även ska göras fyllnadsval på den posten. Även Tommy Dahlgren har ställt sin plats som ordförande i valberedningen till förfogande.

Vi ber medlemsföreningarna att senast 31 maj 2022 anmäla sitt ombud till det extra förbundsmötet, för att styrelsen ska kunna upprätta röstlängd. Anmälan ska innehålla förening, namn och e-postadress. Eventuella fullmakter ska bifogas anmälan, som skickas till Conny Sander, conny.sander@telia.com.

Vi bifogar förslag till föredragningslista för det extra förbundsmötet.

Vi vet att medlemsföreningarna har fått två kallelser till extra förbundsmöte angående samma fråga. Dels en som kommit från valberedningen i förbundet och dels denna som kommer från förbundsstyrelsen.

Vi uppmanar medlemsföreningarna att hörsamma kallelsen från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppfattning är att förbundsmöten som kallats till av förbundsstyrelsen är legitima och kan fatta bindande beslut för förbundet.

Beslut som fattas av det möte som valberedningen kallat till kommer inte att ha bindande verkan för förbundet.

Välkomna till extra förbundsmöte

Svenska Bowlsförbundet

Förbundsstyrelsen

För er information valdes följande Förbundsstyrelse vid årsmötet

Pontus Guldestam, Conny Sander, (2år), Carin Carlsson, Bente Dahlgren, (1år), Johan Andersson och Abbe Magnusson, (suppl 1år)

Dagordning för extra förbundsmöte i Svenska Bowlsförbundet 2022-06-02, kl 19:30

 1. Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 protokollsjusterare och tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 7. Val
  7.1 Fyllnadsval av förbundsordförande för ett år (2022)
  7.2
  Eventuellt fyllnadsval i styrelsen
  7.3
  Fyllnadsval 2 personer till valberedningen för ett år
  7.4
  Val av ordförande i valberedningen
  1. Förbundsmötets avslutande.