Kallelse till extra förbundsmöte onsdagen 1 juni 2022
Plats: digitalt på Zoom länk utskickas senare
Tid: kl. 19.00.
Kallade att närvara: Grebbestad BC, Karlstad Bowls, Öland Bowls, Hulterstad, Böda IK,
Westerhanninge BC, Gullmaren Centre Court, Ödeborgs IF och Stockholm Superbowls.

Ordförande eller annan som kan uppvisa fullmakt från föreningen har rösträtt.
Eventuell fullmakt eller frågor och förslag skickas till valberedningens ordf. Tommy Dahlgren email.
Bowlsinsweden@hotmail.com senast dagen innan mötet.
Anledning till extra förbundsmöte är avsägelse från nyvalde ordföranden Åke Almli från sin post som
ordförande för Svenska Bowlsförbundet. Konstituerande möte för den nyvalda styrelsen har ej hunnit
gjorts.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att vara rösträknare och att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Upprop och justering av röstlängd
6. Val av förbundsordförande för en tid av ett år
7. Eventuella val av nya ledamöter i styrelsen
8. Mötets avslutning

Grebbestad 2022-05-12

Tommy Dahlgren                                                                            Jim Broberg
Ordförande Valberedning                                                             Ledamot Valberedning