Inbjudan till förbundsårsmöte lördagen den 30 januari 2021 kl. 16.00

Då vi har en pågående pandemi i landet och myndigheterna avråder från större möten kommer förbundsårsmötet att hållas digitalt på plattformen Zoom. Styrelsens sekreterare Sebastian Jönsson kommer att skicka ut länkar och anvisningar till kontaktpersonerna i förbundets medlemsklubbar. Övriga som vill deltaga kan meddela Sebastian för länk och information till mötet (sebastian.jonsson87@gmail.com). Klubbarna eller andra kan förslagsvis samlas i mindre grupper eller ensamma följa förhandlingarna vid datorn, platta eller smartphones. 

Ärenden att behandlas under förbundsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste två åren 2019 0ch 2020. 

7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste två kalenderåren.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för de två senaste kalenderåren. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av föreningarnas årsavgifter till SBF.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 2021.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (inkomna senast 30/12-2020)

13. Val av:

a) förbundsordförande för en tid av ett (1) år;

b) två ledamöter för en tid av två (2) år och en ledamot på ett år.

c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år;

d) två revisorer varav den ena ska vara sammankallande för en tid av ett (1) år. Eller att 

       mötet istället uppdrar åt förbundsstyrelsen att anlita en extern godkänd revisor. 

       I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.  

 e) en ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. 

 f) ett ombud till möten där SBF har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk   

       eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om    

       den inte varit med i kallelsen till mötet.

 15. Förbundsmötets avslutande.